Liv

Vad är kulturhegemoni?

Vad är kulturhegemoni?We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Kulturell hegemoni hänvisar till dominans eller styre som upprätthålls med ideologiska eller kulturella medel. Det uppnås vanligtvis genom sociala institutioner, som tillåter de som har makten att starkt påverka värderingar, normer, idéer, förväntningar, världssyn och beteende i resten av samhället.

Den kulturella hegemonin fungerar genom att utforma den härskande klassens världsbild och de sociala och ekonomiska strukturerna som förkroppsligar den, som rättvisa, legitima och utformade till förmån för alla, även om dessa strukturer kanske bara gynnar den härskande klassen. Denna typ av makt skiljer sig från regel med makt, som i en militär diktatur, eftersom den tillåter den härskande klassen att utöva myndighet med hjälp av de "fredliga" sätten för ideologi och kultur.

Kulturhegemoni enligt Antonio Gramsci

Fototeca Storica Nazionale / Getty Images

Den italienska filosofen Antonio Gramsci utvecklade begreppet kulturell hegemoni ur Karl Marx teori om att den dominerande ideologin i samhället återspeglar den härskande klassens övertygelser och intressen. Gramsci hävdade att samtycke till den dominerande gruppens styrelse uppnås genom spridningen av ideologier, övertygelser och värderingar genom sociala institutioner som skolor, kyrkor, domstolar och media, bland andra. Dessa institutioner gör arbetet med att umgås människor i den dominerande sociala gruppens normer, värderingar och övertygelser. Som sådan kontrollerar gruppen som kontrollerar dessa institutioner resten av samhället.

Kulturhegemoni manifesteras starkt när de som styrs av den dominerande gruppen tror att de ekonomiska och sociala förhållandena i deras samhälle är naturliga och oundvikliga, snarare än skapade av människor med ett intresse av särskilt sociala, ekonomiska och politiska ordningar.

Gramsci utvecklade begreppet kulturell hegemoni i ett försök att förklara varför den arbetarledda revolutionen som Marx förutspådde under föregående århundrade inte hade skett. Central för Marx 'teori om kapitalismen var tron ​​att förstörelsen av detta ekonomiska system byggdes in i själva systemet eftersom kapitalismen är förutsatt att arbetarklassen utnyttjas av den härskande klassen. Marx resonerade att arbetare bara kunde ta så mycket ekonomiskt utnyttjande innan de skulle resa upp och störta den härskande klassen. Denna revolution skedde dock inte i massskala.

Ideologins kulturella kraft

Gramsci insåg att kapitalismens dominans var mer än klassstrukturen och dess exploatering av arbetare. Marx hade erkänt den viktiga roll som ideologin spelade för att återge det ekonomiska systemet och den sociala strukturen som stödde det, men Gramsci trodde att Marx inte hade gett tillräckligt med kredit till ideologins makt. I sin uppsats "The Intellectuals", skriven mellan 1929 och 1935, beskrev Gramsci ideologins kraft att reproducera den sociala strukturen genom institutioner som religion och utbildning. Han argumenterade för att samhällets intellektuella, ofta betraktas som fristående observatörer av det sociala livet, faktiskt är inbäddade i en privilegierad social klass och har stor prestige. Som sådant fungerar de som ”suppleanter” för den härskande klassen och undervisar och uppmuntrar människor att följa de normer och regler som fastställts av den härskande klassen.

Gramsci utarbetade den roll som utbildningssystemet spelar i processen att uppnå regel genom samtycke eller kulturell hegemoni i sin uppsats om utbildning.

Common Sense: s politiska kraft

I "The Study of Philosophy" diskuterade Gramsci rollen som "sunt förnuft" - dominerande idéer om samhället och om vår plats i det - i att producera kulturellt hegemoni. Till exempel är idén att "dra sig själv upp genom startstropparna", idén att man kan lyckas ekonomiskt om man bara försöker tillräckligt hårt, är en form av "sunt förnuft" som blommat under kapitalismen och som tjänar till att rättfärdiga systemet . Med andra ord, om man tror att allt som krävs för att lyckas är hårt arbete och engagemang, följer det att kapitalismens system och den sociala strukturen som är organiserad runt det är rättvist och giltigt. Det följer också att de som lyckats ekonomiskt har tjänat sin rikedom på ett rättvist och rättvist sätt och att de som kämpar ekonomiskt i sin tur förtjänar sitt fattiga tillstånd. Denna form av "sunt förnuft" främjar tron ​​på att framgång och social rörlighet strikt är individens ansvar och därmed döljer de verkliga klass-, ras- och könsskillnaderna som är inbyggda i det kapitalistiska systemet.

Sammanfattningsvis är den kulturella hegemonin eller vårt stillsamma överensstämmelse med hur saker är, ett resultat av socialisering, våra erfarenheter med sociala institutioner och vår exponering för kulturella berättelser och bilder, som alla återspeglar den härskande klassens tros och värderingar .


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos