Liv

Förstå konfliktteori

Förstå konfliktteori


We are searching data for your request:

Forums and discussions:
Manuals and reference books:
Data from registers:
Wait the end of the search in all databases.
Upon completion, a link will appear to access the found materials.

Konfliktteori säger att spänningar och konflikter uppstår när resurser, status och makt är ojämnt fördelade mellan grupper i samhället och att dessa konflikter blir motorn för social förändring. I detta sammanhang kan makt förstås som kontroll över materiella resurser och ackumulerad välstånd, kontroll över politik och institutioner som utgör samhället och ens sociala status relativt andra (bestäms inte bara av klass utan av ras, kön, sexualitet, kultur och religion, bland annat).

Karl Marx

"Ett hus kan vara stort eller litet; så länge de angränsande husen också är små, uppfyller det alla sociala krav på bostad. Men låt det uppstå bredvid det lilla huset ett palats, och det lilla huset krymper till en koja." Lönearbete och kapital (1847)

Marxs konfliktteori

Konfliktteori har sitt ursprung i arbetet med Karl Marx, som fokuserade på orsakerna till och konsekvenserna av klasskonflikt mellan borgarklassen (ägarna av produktionsmedlen och kapitalisterna) och proletariatet (arbetarklassen och de fattiga). Med fokus på de ekonomiska, sociala och politiska konsekvenserna av uppkomsten av kapitalismen i Europa, teoretiserade Marx att detta system, förutsatt att det finns en mäktig minoritetsklass (bourgeoisin) och en förtryckt majoritetsklass (proletariatet), skapade klasskonflikt eftersom de två intressena var otillbörliga och resurserna fördelades orättvist bland dem.

Inom detta system upprätthölls en ojämlik social ordning genom ideologisk tvång som skapade konsensus - och acceptans av de värderingar, förväntningar och förutsättningar som bestämdes av borgarklassen. Marx teoretiserade att arbetet med att skapa samförstånd gjordes i samhällets "överbyggnad", som består av sociala institutioner, politiska strukturer och kultur, och vad det producerade konsensus för var "basen", produktionsekonomiska relationer.

Marx resonerade att när de socioekonomiska förhållandena förvärrades för proletariatet, skulle de utveckla ett klassmedvetande som avslöjade deras exploatering i händerna på den rika kapitalistiska klassen av bourgeoisin, och sedan skulle de göra uppror och kräva förändringar för att jämföra konflikten. Enligt Marx, om de förändringar som gjorts för att blidka konflikten upprätthöll ett kapitalistiskt system, skulle konfliktcykeln upprepa. Men om förändringarna skapade ett nytt system, som socialism, skulle fred och stabilitet uppnås.

Evolution of Conflict Theory

Många socialteoretiker har byggt på Marx konfliktteori för att stärka den, odla den och förfina den genom åren. Den italienska forskaren och aktivisten Antonio Gramsci förklarade varför Marx revolutionsteori inte visade sig under hans livstid och hävdade att ideologiens makt var starkare än Marx hade insett och att mer arbete behövde göras för att övervinna kulturellt hegemoni eller styra genom sunt förnuft. Max Horkheimer och Theodor Adorno, kritiska teoretiker som ingick i Frankfurtsskolan, fokuserade sitt arbete på hur uppkomsten av masskultur - massproducerad konst, musik och media - bidrog till upprätthållandet av den kulturella hegemonin. På senare tid använde C. Wright Mills konfliktteorin för att beskriva uppkomsten av en liten "maktelite" bestående av militära, ekonomiska och politiska personer som har styrt Amerika från mitten av det tjugonde århundradet.

Många andra har använt sig av konfliktteori för att utveckla andra typer av teorier inom samhällsvetenskaperna, inklusive feministisk teori, kritisk rasteori, postmodern och postkolonial teori, queer teori, post-struktur teori och globaliseringsteorier och världssystem. Så även om konfliktteorin ursprungligen beskrev klasskonflikter, har den lånat sig under årens lopp till studier av hur andra slags konflikter, som de som utgår från ras, kön, sexualitet, religion, kultur och nationalitet, är en del av samtida sociala strukturer och hur de påverkar våra liv.

Tillämpa konfliktteori

Konfliktteori och dess varianter används av många sociologer idag för att studera ett stort antal sociala problem. Exempel inkluderar:

Uppdaterad av Nicki Lisa Cole, Ph.D.


Video, Sitemap-Video, Sitemap-Videos